Opinie o Nas
kontakt@netselekt.pl +48 572 222 222 /   (22) 257 25 10
Regulamin

Regulamin sklepu Netselekt.pl

 

§1

 1. Sklep internetowy Netselekt.pl działający pod adresem https://netselekt.pl, prowadzony jest przez firmę VIP Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 05-077, ul. Jana Pawła II 19, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000618985, REGON: 364483255, NIP: 9522147600

 

§2

 1. Sklep umożliwia klientom składanie zamówień́, stanowiących ofertę̨ nabycia towarów z asortymentu VIP Solutions Sp. z o.o.

§3

 1. Klientem uprawnionym do składania zamówień́ w sklepie internetowym są̨ wyłącznie podmioty prowadzące działalność́ gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807 z późn. zm.).
 2. Warunkiem dokonania zakupu w sklepie internetowym jest akceptacja Regulaminu.

 

§4

 1. Klient uzyskuje możliwość́ korzystania ze sklepu internetowego z chwilą otrzymania od VIP Solutions Sp. z o.o. loginu oraz hasła.
 2. Klient odpowiada za zachowanie w tajemnicy przydzielonego loginu oraz hasła.
 3. Klient odpowiada za korzystanie z przydzielonego loginu oraz hasła przez osoby, które się̨ nimi posługują̨.
 4. Klient nie jest upoważniony do przenoszenia przyznanego loginu i hasła na osoby trzecie.
 5. VIP Solutions Sp. z o.o. zastrzega, że warunki sprzedaży towarów w sklepie internetowym mogą̨ być́ różne dla poszczególnych Klientów.

 

§5

 1. Dostęp do sklepu internetowego następuje poprzez zalogowanie się̨ Klienta na stronie internetowej.
 2. Klient zobowiązany jest do wylogowania się̨ przed opuszczeniem sklepu internetowego.

 

§6

 1. Logowanie się̨ Klienta w sklepie internetowym oznacza akceptację Regulaminu.
 2. Składanie zamówień́ przez Klienta w sklepie internetowym odbywa się̨ na podstawie Regulaminu.

 

§7

 1. Ceny towarów w sklepie internetowym podawane są̨ w polskich złotych (PLN).
 2. Ceny towarów w sklepie internetowym są̨ cenami netto chyba, że wyraźnie zaznaczono, że wskazana cena jest ceną brutto.
 3. Ceny brutto zawierają̨ podatek VAT według obowiązujących stawek.
 4. Cena podana w formularzu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
 5. Cena produktu, który znajduje się̨ w promocji bądź́ wyprzedaży nie podlega ogólnemu upustowi (rabatowi) 
udzielanemu Klientowi od kwoty składanego zamówienia.

 

§8

 1. Zdjęcia towarów zamieszczane w sklepie internetowym mają znaczenie poglądowe. VIP Solutions Sp. z o.o. zastrzega sobie, że opakowania zamawianych towarów mogą̨ różnić́ się̨ w stosunku do zamieszczonych na zdjęciach w sklepie internetowym.

 

§9

 1. VIP Solutions Sp. z o.o. niezwłocznie potwierdza zamówienie złożone przez Klienta określając, które towary z zamówionych przez Klienta występują̨ na stanie magazynowym VIP Solutions Sp. z o.o.
 2. VIP Solutions Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy potwierdzenia i realizacji zamówienia w całości lub w części, w zakresie w jakim zamówione towary nie występują̨ na stanie magazynowym.
 3. Mimo potwierdzenia zamówienia VIP Solutions Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówionego towaru.
 4. W przypadku sprzedaży towarów promocyjnych, których ilość́ jest ograniczona realizacja zamówień́ uzależniona jest od kolejności składania zamówień́.

 

§10

 1. VIP Solutions Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany w każdej chwili ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzenia oraz wycofania towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Zastrzeżenie to nie dotyczy potwierdzonych zamówień́.

 

§11

 1. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem sklepu internetowego można składać́ 24 godziny na dobę̨ przez cały rok.

 

§12

 1. Składając zamówienie Klient zobowiązuje się do zapłaty ceny za towar w wysokości i w terminie oznaczonym w zamówieniu oraz upoważnia VIP Solutions Sp. z o.o. do obciążenia Klienta fakturą VAT bez konieczności uzyskiwania podpisu przez Klienta.
 2. Miejscem zawarcia umowy sprzedaży towaru jest Warszawa.
 3. Płatność za zakupiony towar dokonywana jest przez Klienta na rachunek bankowy VIP Solutions Sp. z o.o. wskazany na fakturze VAT
 4. Za datę płatności uważa się dzień uznania rachunku bankowego VIP Solutions Sp. z o.o.  
 5. W przypadku nie dokonania płatności przez Klienta, VIP Solutions Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zlecenia wybranej firmie windykacyjnej dochodzenia płatności i obciążenia Klienta kwotą, odpowiadającą poniesionym z tego tytułu przez VIP Solutions Sp. z o.o. udokumentowanym kosztom, niezależnie od prawa VIP Solutions Sp. z o.o. do dochodzenia odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie należności.

 

§13

 1. VIP Solutions Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości korzystania przez Klienta ze sklepu internetowego lub do odstąpienia od realizacji zamówienia przy poinformowaniu o tym Klienta w szczególności, gdy zamówienia zostało złożone:

a)     z podejrzeniem skorzystania z loginu i hasła Klienta przez osoby nieupoważnione,

b)     z zamiarem nieuregulowania należności za zamówiony towar,

c)      przez Klienta co do którego zachodzi podejrzenie niewypłacalności,

d)     przez Klienta nieregulującego w terminie należności za dotychczas zakupiony towar,

e)     z naruszeniem Regulaminu,

f)      przez Klienta wobec którego złożono wniosek o ogłoszenie upadłości, wszczęcie postępowania naprawczego, otwarto likwidację, Klient zawiesił lub zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, dla Klienta ustanowiony został kurator, Klient został wykreślony z właściwego rejestru,

 

§14

 1. Uznaje się, że osoba odbierająca zamówiony towar w imieniu Klienta jest należycie upoważniona przez Klienta do odbioru towaru i podpisania dokumentów potwierdzających realizację zamówienia w imieniu Klienta.
 2. Z chwilą odbioru towaru na Klienta przechodzi prawo własności oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

 

§15

 1. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia towaru w momencie jego odbioru pod względem zgodności towaru z zamówieniem, kompletności zamówienia, integralności opakowania, ewentualnych uszkodzeń.

 

§16

 1. VIP Solutions Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których zamówienie złożone zostało w sposób niezgodny z zamiarem Klienta. Koszty związane z ponownym złożeniem oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Klient.
 2. VIP Solutions Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące login oraz hasło Klienta.

 

§17

 1. VIP Solutions Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania dostępu do sklepie internetowym, związanego w szczególności z wystąpieniem siły wyższej, koniecznością przeprowadzania prac konserwacyjnych lub usuwania awarii, doskonalenia oprogramowania lub usuwania stwierdzonych błędów.

 

§18

 1. VIP Solutions Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, jak też do zaprzestania prowadzenia sklepu internetowego bez wcześniejszego poinformowania.

 

§19

 1. Zmiany Regulaminu obowiązują̨ Klienta od dnia zamieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie sklepie internetowym.

 

§20

 1. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się̨ z treścią̨ Regulaminu i jest każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu w chwili dokonywania zamówienia.

 

§21

 1. Sądem właściwym do rozpatrywania spraw, o których mowa w Regulaminie, jest Sąd powszechny rzeczowo właściwy w Warszawie.

 

§22

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a)     W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b)     W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
wizytówka
Sklep internetowy Shoper.pl